جذب

اهداف آموزشی:

 • ذخیره سازی اطلاعات مربوط به پروفایل های غلظت
 • ذخیره سازی اطلاعات مربوط به منحنی های نهایی
 • بررسی ارتباط بین پروفایل های غلظت و منحنی های نهایی
 • تشخیص دادن منطقه انتقال جرم
 • محاسبات موازنه جرم دستگاه جذب
 • محاسبات بازدهی دستگاه جذب
 • پیش بینی کردن منحنی های نهایی
 • تعمیم دادن نتایج آزمایش گاهی به ابعاد صنعتی
 • تشخیص میزان و چگونگی اثر پارامترهای زیر:
 • زمان برخورد
 • دما
 • نوع فرآیند

اجزاء دستگاه:

 • تانک محلول جاذب
 • پمپ سیرکولاسیون
 • تانک آب تصفیه شده
 • هیتر
 • سنسور دما
 • دبی سنج
 • جاذب احتیاطی
 • جاذب (با پرکن از نوع کربن فعال)
 • دماسنج
 • مانومتر
 • تابلو فرمان
 • پمپ دوزینگ