تغییر حالت گاز

اهداف آموزشی:

  • مشاهده تجربی قانون های تغییر حالت گازها
  • بررسی تغییر هم دما، قانون بویل – ماریوت
  • بررسی تغییر هم حجم، قانون دوم گی - لوساک

اجزاء دستگاه:

  • دو تانک برای مشاهده و انجام تغییرات هم دما و هم حجم
  • 4 نمایشگر دیجیتال
  • شیر برای تغییر بین حالت های انبساط و انقباض
  • کنترل کننده هیتر
  • کمپرسور
  • نرم افزار برای مشاهده و ذخیره اطلاعات