اندازه گیری میزان بخار

اهداف آموزشی:

 • محاسبه میزان بخار از طریق:
 • یک حرارت سنج جدا کننده به همراه یک جداکننده سیکلونی آب
 • یک حرارت سنج گلوگاهی با کاهنده فشار بخار
 • استفاده از دیاگرام H بر حسب S

اجزاء دستگاه:

 • جداکننده سیکلونی آب
 • نمایشگرهای دیجیتالی دما
 • مانومتر برای بخار ورودی
 • خنک کننده برای آب جدا شده
 • ظرف اندازه گیری آب جدا شده
 • ظرف اندازه گیری بخار میعان شده
 • کندانسور
 • تانک برای کاهش فشار بخارمانومتر برای فرآیند کاهش فشار