رآکتور هم زده ناپیوسته

اهداف آموزشی:
  • بررسی مبانی یک واکنش صابونی شدن
  • پیشرفت میزان تبدیل با گذشت زمان در یک تبدیل هم دما
  • پیشرفت میزان تبدیل و تغییرات دما با گذشت زمان در یک تبدیل آدیاباتیک

اجزاء دستگاه:

  • همزن
  • عایق حرارتی
  • مخزن رآکتور
  • لوله کویل شده
  • سنسورهای دما و هدایت الکتریکی
  • اتصالات برای مجرای آب گرم