دستگاه کنترل کیفیت آب

اهداف آموزشی:

 • مقایسه انواع کنترل کننده ها: P، PI، PD، PID و کنترلر دو نقطه ای
 • اثر سود سوزآور بر رسانایی الکتریکی و مقدار pH
 • اثر اسید سولفوریک بر مقدار pH
 • اثر تزریق هوا بر غلظت اکسیژن
 • اثر ید بر پتانسیل اکسایش/کاهش

اجزاء دستگاه:

 • مخزن محلول ید
 • مخزن سود سوزآور
 • مخزن سولفوریک اسید
 • تانک با سنسورهای pH و غلظت اکسیژن
 • تانک جمع آوری با سنسورهای pH و پتانسیل اکسایش/کاهش
 • واحد هوای فشرده شده
 • کنترلر
 • ضبط کننده
 • نمایشگر pH مخزن جمع آوری
 • اکسیژن سنج
 • تانک با همزن و سنسور هدایت سنجی
 • رسانایی سنج
 • پمپ دوزینگ