دستگاه کنترل دما در جامدات

اهداف آموزشی:

 • بررسی مبانی مهندسی کنترل فرآیند بر مبنای یک مثال کنترل دما
 • پاسخ کنترل مدار باز
 • تاثیر پارامترها و روش های مختلف کنترل بر پاسخ سیستم مدار بسته
 • ضبط نتایج پاسخ به ورودی پله:
 • مقدار مرجع
 • مقدار اغتشاش
 • بهینه سازی کنترلر
 • شبیه سازی سیستم کنترلی بوسیله کامپیوتر
 • مقایسه پارامترهای مختلف سیستم های کنترل شده

اجزاء دستگاه:

 • فن
 • میله آهنی درون پوشش لوله
 • واحد کنترل و نمایش
 • دماسنج عقربه ای
 • 3 سنسور دما
 • هیتر/کولر