دستگاه کنترل فرآیندهای مرکب

اهداف آموزشی:

 • برنامه ریزی و به کارگیری PLC برای سیستم های کنترلی مرکب
 • آشنایی با اصطلاعات و علامت ها
 • معرفی مدارها و حلقه ها
 • تست عملیاتی تمام سنسورها و عملگرها
 • تنظیم حساسیت سوییچ های خازنی
 • بررسی دستورالعمل اتصال یک PLC به مدار
 • بررسی عملکرد کنترل PLC با استفاده از یک مثال اختلاط
 • اختلاط و اندازه گیری غیر پیوسته

اجزاء دستگاه:

 • سنسورهای سطح
 • مخزن اندازه گیری
 • 6 شیر سولنوئید
 • موتور همزن
 • تانک اختلاط
 • پمپ
 • تانک ذخیره سازی