دستگاه کنترل سرعت

اهداف آموزشی:

 • بررسی مبانی مهندسی کنترل فرآیند بر مبنای یک مثال کنترل سرعت
 • پاسخ کنترل مدار باز
 • تاثیر پارامترها و روش های مختلف کنترل بر پاسخ سیستم مدار بسته
 • ضبط نتایج پاسخ به ورودی پله:
 • مقدار مرجع
 • مقدار اغتشاش
 • بهینه سازی کنترلر
 • شبیه سازی سیستم کنترلی بوسیله کامپیوتر
 • مقایسه پارامترهای مختلف سیستم های کنترل شده

اجزاء دستگاه:

 • واحد کنترل و اندازه گیری
 • ژنراتور قابل کنترل (برای ایجاد اغتشاش در سیستم)
 • سنسور سرعت
 • سرعت سنج
 • روتور
 • موتور