نوسانات فنر و پاندول

توضیحات

این دستگاه شامل پاندول‌های متفاوت به همراه یک فنر بوده که به فهم و کاربرد حرکت هارمونیک ساده کمک می‌نماید. به وسیله‌ی دستگاه نوسان پاندول و فنر می‌توان به تأثیر پارامترهای مختلفی، همچون طول پاندول یا جرم، روی حرکت هارمونیک ساده و دوره تناوب نوسان پی برد. به کمک فنر درنظر گرفته شده برای این دستگاه امکان آشنایی با مفاهیم «ممان اینرسی» و «تئوری محور موازی» فراهم شده است.

اهداف آموزشی:

  • حرکت هارمونیک ساده‌ی پاندول‌های مختلف با طول‌ها و جرم‌های متفاوت
  • حرکت هارمونیک ساده‌ی فنر با جرم‌های مختلف
  • حرکت هارمونیک ساده‌ی پاندول مرکب

اجزای اصلی دستگاه:

  • پاندول‌ها
  • فنر
  • وزنه‌ها