موتور بنزینی

اهداف آموزشی:

  • رسم نمدارهای گشتاور و توان
  • محاسبه میزان مصرف سوخت
  • محاسبه بازدهی حجمی و نسبت سوخت به هوا
  • بررسی و مطالعه موازنه انرژی
  • محاسبه بازدهی کلی موتور

تجهیزات:

  • موتور بنزینی چهار سیلندر با سیستم خنک کن آب
  • سیستم تامین سوخت شامل مخزن، پمپ و شلنگ
  • سنسورهای دبی و دما