کمپرسور تک مرحله ای

اهداف آموزشی:

  • راه اندازی و کار با یک سیستم تولید هوای فشرده با یک کمپرسور تک پیستون
  • ترسیم منحنی مشخصه
  • محاسبه بازدهی حجمی
  • محاسبه بازدهی مکانیکی

تجهیزات:

  • کمپرسور تک مرحله ای با یک پیستون
  • مخزن ورودی و مخزن فشار
  • شیر اطمینان
  • پرشر سوئیچ
  • شیر خروجی
  • سنسورهای دمای و فشار