سیکل تبرید تراکمی

اهداف آموزشی:

 • بررسی عملکرد و رفتار عملیاتی اجزاء یک حلقه تبرید
 • یادگیری کار با شیر انبساط  و لوله های موئین
 • بررسی پاسخ سیستم به پر یا خالی بودن بیش از اندازه سیلندر از ماده مبرد
 • رسم جلقه ترمودینامیکی در دیاگرام لگاریتمی p-h
 • محاسبه پارامترهای ظرفیت تبرید، ثابت عملکرد و بازدهی کمپرسور

تجهیزات:

 • کمپرسور
 • کندانسور
 • تبخیر کننده
 • شیر انبساط
 • مخزن
 • مانومتر
 • روتامتر ماده مبرد
 • لوله موئین