سیکل استرلینگ

اهداف آموزشی:

 • بررسی تبدیل انرژی های حرارتی، مکانیکی و الکتریکی به یکدیگر
 • مطالعه رابطه بین اختلاف دمای ماشین حرارتی و سرعت تولید شده
 • محاسبه آستانه اختلاف دمای تولید کننده حرکت
 • مطالعه انرژی های مکانیکی و الکتریکی با توجه به سرعت
 • محاسبه بازدهی مکانیکی و الکتریکی
 • اندازه گیری پارامترهای سرعت، گشتاور، دما، فشار و انرژی الکتریکی تولید شده

تجهیزات:

 • موتور استرلینگ
 • المان محافظت کننده شعله
 • ژنراتور برق به همراه پولی برای تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی
 • سیستم اندازه گیری ولتاژ و آمپر
 • سنسورهای دما و فشار
 • سنسور سرعت