سیکل استرلینگ

اهداف آموزشی:

  • بررسی تبدیل انرژی های حرارتی، مکانیکی و الکتریکی به یکدیگر
  • مطالعه رابطه بین اختلاف دمای ماشین حرارتی و سرعت تولید شده
  • محاسبه آستانه اختلاف دمای تولید کننده حرکت
  • مطالعه انرژی های مکانیکی و الکتریکی با توجه به سرعت
  • محاسبه بازدهی مکانیکی و الکتریکی
  • اندازه گیری پارامترهای سرعت، گشتاور، دما، فشار و انرژی الکتریکی تولید شده

تجهیزات:

  • موتور استرلینگ
  • المان محافظت کننده شعله
  • ژنراتور برق به همراه پولی برای تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی
  • سیستم اندازه گیری ولتاژ و آمپر
  • سنسورهای دما و فشار
  • سنسور سرعت