دیگ مارست

اهداف آموزشی:

  • ترسیم منحنی فشار بخار آب
  • بررسی رابطه بین دما و فشار در یک سیستم بسته
  • اندازه گیری دما و فشار
  • بررسی اثر گازهای خارجی (هوا) بر فشار

تجهیزات:

  • بویلر ژاکت دار
  • هیتر
  • گیج فشار
  • شیر اطمینان
  • پرشر سوئیچ
  • دماسنج