بمب کالری متر

اهداف آموزشی:

  • اندازه گیری کالری سوختن مواد قابل اشتعال

تجهیزات:

  • مخزن ژاکت دار کالری متری
  • دماسنج دیجیتالی