کمپرسوردو مرحله ای

اهداف آموزشی:

 • طراحی و عملکرد کمپرسور دو مرحله ای
 • اندازه گیری فشارها و دماهای مربوطه
 • محاسبه نرخ حجمی هوای ورودی
 • محاسبه بازدهی

تجهیزات:

 • کمپرسور دو مرحله ای
 • مخزن فشار اضافی
 • سنسور فشار
 • سنسور دما
 • موتور درایو
 • شیر اطمینان
 • مانومتر