مجموعه مکاترونیک رومیزی سه ایستگاه کاری

1. واحد تغذیه خوراک

قابل استفاده به صورت تکی یا ترکیب با ایستگاه های بررسی و شاخص گذاری؛ و مرتب سازی و توزیع برای تشکیل یک خط اتوماتیک کامل

اهداف آموزشی:

 • عملیات تغذیه خط با قطعات اولیه
 • عملگر پنوماتیک برداشتن و قراردادن در خط
 • تنظیم شیر الکتریکی پنوماتیکی
 • ترتیب گذاری عملگرهای مختلف

تجهیزات:

 • عملگر الکتریکی پنوماتیکی
 • رید سوئیچ مغناطیسی
 • سوئیچ خلاء
 • PLC

 

2. واحد بررسی و شاخص گذاری

قابل استفاده به صورت تکی یا ترکیب با ایستگاه های تغذیه خوراک ومرتب سازی و توزیع  برای تشکیل یک خط اتوماتیک

اهداف آموزشی:

 • سیستم آموزش الکتریکی با تاکید برچگونگی استفاده از مقیاس گذاری اتوماتیک در بررسی قطعات پیش از حرکت به مرحله بعد
 • کار با ایستگاه شاخص گذاری
 • تنظیم چنگال و سنسورهای موقعیت
 • برنامه نویسی برای موتور پله ای
 • تنظیم سنسور بازگشت
 • ترتیب گذاری جدول شاخص موتور پله ای
 • ترتیب گذاری ایستگاه شاخص گذاری

تجهیزات:

 • موتور پله ای
 • سنسورهای صنعتی مختلف و PLC

 

3. واحد مرتب سازی و توزیع

قابل استفاده به صورت تکی یا ترکیب با ایستگاه های تغذیه خوراک و بررسی و شاخص گذاری برای تشکیل یک خط اتوماتیک کامل

اهداف آموزشی:

 • کار با ماژول مرتب سازی
 • عملیات انبار کردن قطعات
 • تنظیم تسمه نقاله تخت
 • ترتیب گذاری ماژول مرتب سازی
 • عملیات با ایستگاه های مختلف

تجهیزات:

 • تسمه نقاله
 • سنسورهای صنعتی
 • سینی های مرتب سازی
 • عملگرهای سلنوئید الکتریکی و PLC
 
 
 
 
 
 
 
دستگاه کلی