کنترل سطح

اهداف آموزشی:

  • بررسی کنترل سطح با کنترلرهای تناسبی، انتگرالی و مشتقی
  • بررسی کنترل سطح با کنترلر ON/OFF

 

تجهیزات:

  • پمپ با دور متغیر
  • دبی سنج
  • مخزن انباشت مایع
  • مخزن اندازه گیری و کنترل سطح
  • شیر ها

 

توضیحات:

 در این دستگاه، کاربر با تنظیم توان ورودی به پمپ دور متغیر،  جریان عبوری از لوله ها را کنترل کرده و از این طریق سطح مایع داخل مخزن را کنترل کند. همچنین با اعمال سیستم های مختلف اعم از روشن/خاموش و انواع ترکیبات کنترلرهای تناسبی، انتگرالی و مشتقی نحوه عملکرد سیستم کنترلی را مشاهده می کند.