کنترل دما

هداف آموزشی:

  • بررسی کنترل دمای مایع با کنترلرهای تناسبی، انتگرالی و مشتقی
  • بررسی کنترل دمای مایع با کنترلر ON/OFF

 

تجهیزات:

  • پمپ دور متغیر
  • دبی سنج
  • مخزن مایع
  • هیتر
  • فن
  • شیر ها

 

توضیحات:

در این دستگاه، کاربر با تنظیم توان ورودی به پمپ دور متغیر، دبی آب در سیستم را کنترل کرده و از این طریق با تنظیم میزان آب خنک شده توسط فن در واحد زمان، دمای آب داخل مخزن را کنترل می کند. سپس با اعمال سیستم های مختلف اعم از روشن/خاموش و انواع ترکیبات کنترلرهای تناسبی، انتگرالی و مشتقی نحوه عملکرد سیستم کنترلی را مشاهده می کند.