کنترل فشار

اهداف آموزشی:

  • بررسی کنترل فشار مخزن با کنترلرهای تناسبی، انتگرالی و مشتقی
  • بررسی کنترل فشار مخزن با کنترلر ON/OFF

 

تجهیزات:

  • کمپرسور هوا
  • گیج فشار
  • مخزن فشار
  • شیر اطمینان
  • شیر های خروجی

 

توضیحات:

در این دستگاه، کاربر با تنظیم توان ورودی به کمپرسور، میزان هوای ورودی به مخزن فشار را کنترل کرده و با اعمال سیستم های مختلف اعم از روشن/خاموش و انواع ترکیبات کنترلرهای تناسبی، انتگرالی و مشتقی ، نحوه عملکرد سیستم کنترلی را مشاهده می کند.