کنترل جریان

اهداف آموزشی:

  • بررسی کنترل دبی با کنترلرهای تناسبی، انتگرالی و مشتقی
  • بررسی کنترل دبی با کنترلر ON/OFF

 

تجهیزات:

  • پمپ دور متغیر
  • دبی سنج
  • مخزن مایع
  • شیر ها

 

توضیحات:

در این دستگاه، کاربر با تنظیم توان ورودی به پمپ دور متغیر، دبی جریان عبوری از لوله ها را کنترل کرده و با اعمال سیستم های مختلف اعم از روشن/خاموش و انواع ترکیبات کنترلرهای تناسبی، انتگرالی و مشتقی نحوه عملکرد سیستم کنترلی را مشاهده می کند.