کنترل سروو موتور

اهداف آموزشی:

  • کنترل موقعیت با کنترلرهای تناسبی، انتگرالی و مشتقی
  • کنترل سرعت با کنترلرهای تناسبی، انتگرالی و مشتقی

 

تجهیزات:

  • موتور سروو (DC یا AC، به انتخاب کاربر)
  • پنل کنترل

 

توضیحات:

در این دستگاه، کاربر با تنظیم توان ورودی به موتور، سرعت و یا موقعیت موتور را کنترل کرده و با اعمال سیستم های مختلف اعم از روشن/خاموش و انواع ترکیبات کنترلرهای تناسبی، انتگرالی و مشتقی نحوه عملکرد سیستم کنترلی را مشاهده می کند.