ورتکس

توضیحات

چرخش سریع سیال حول یک مرکز را حرکت گردابی می‌نامند. تحلیل جریان سیالات اغلب به کمک فرض‌های ساده‌شونده با توجه به ویژگی‌های سینماتیکی آن جریان، با فرض الگوهایی ساده‌شده برای خطوط جریان سیال، انجام می‌شود. حرکت گردابی یکی از الگوهای اصلی جریان است؛ که به صورت حرکت در مسیرهای دایره‌ای تعریف می‌شود.

دو نوع جریان گردابی در علم دینامیک حرکت و توزیع سرعت‌های حاصله، وجود دارد؛ جریان گردابی اجباری و آزاد. جریان گردابی اجباری در اثر نیروهای خارجی وارد بر سیال، مانند پروانه‌های پمپ، به وجود می‌آید؛ در حالی که جریان گردابی آزاد، به صورت طبیعی در جریان رخ می‌دهد و می‌توان آن را در جویبارها یا در اتمسفر به شکل گردباد دید.

دستگاه جریان گردابی اجباری روی پایه‌ای فلزی نصب شده و شامل استوانه‌ای شفاف است که برروی دیسک چرخانی نصب شده است. این صفحه به کمک موتور چرخاننده و تسمه، با سرعت‌های مختلف به چرخش در می‌آید. به وسیله خطکش دیجیتالی و سوزن اندازه‌گیری تعبیه شده در این واحد، می‌توان پروفایل سطح را به دست آورد.

اهداف آموزشی:

  • مشاهده جریان گردابی اجباری
  • بررسی تابعیت پروفایل سطح سیال از سرعت چرخش
  • امکان انجام تست‌ها با استفاده از سیالات مختلف
  • امکان انجام آزمایش برای حجم‌های مختلف از سیال

اجزای اصلی دستگاه:

  • پایه‌های فلزی
  • استوانه شفاف
  • موتور چرخاننده
  • خطکش دیجیتالی و سوزن اندازه‌گیری