جت آب

توضیحات

در حین گرفتن شتاب، شتابدار کردن، و منحرف کردن یک سیال جاری، تغییر در سرعت و بنابراین تغییر در مومنتوم رخ می‌دهد. تغییر در مومنتوم، نیرو را نتیجه می‌دهد. در عمل، نیروهای محرکه برای تبدیل انرژی سینتیکی به کار، استفاده می‌شوند، مانند توربین پلتون.

در دستگاه ضربه‌ی جت، به کمک جت آب، نیروهای حاصل از جت ایجاد و مورد بررسی واقع می‌شوند. این واحد آزمایشگاهی دارای مخزنی شفاف، یک نازل، چهار دیفلکتور قابل تعویض با زوایای انحراف مختلف، و یک مقیاس برای بارگذاری وزنه‌ها. نیروی جت آب از طریق دبی جریان تنظیم می‌شود. آزمایش‌ها تأثیر سرعت جریان و دبی جریان را برای زوایای انحراف گوناگون بررسی می‌کنند. نیروهای ایجاد شده توسط جت آب، از روی مقیاس بارگذاری وزنه خوانده می‌شود. نیروها از طریق معادله مومنتوم محاسبه شده و با مقادیر اندازه‌گیری شده مقایسه می‌شوند.

اهداف آموزشی:

 • بیان مفاهیم مربوط به مومنتوم خطی
 • بررسی نیروی حاصل از جت
 • تأثیر دبی جریان و سرعت جریان
 • تأثیر زوایای انحراف مختلف

اجزای اصلی دستگاه:

 • دیفلکتور (منحرف کننده)
  با سطح صاف
  با سطح نیم‌کره‌ای
  با سطح مورب
  با سطح مخروطی
 • نازل تولیدکننده جت آب
 • مخزن شفاف
 • اهرم و وزنه برای محاسبه نیرو