توربین پلتون

توضیحات

توربین پلتون در واقع نوعی پاسخ به جت آزاد است. این توربین انرژی فشاری آب را در توزیع‌کننده به انرژی سینتیکی تبدیل می‌کند. توربین‌های پلتون در هدهای بالای آب و دبی‌های به نسبت پایین جریان کار می‌کنند. توان توربین به وسیله‌ی سطح مقطع نازل تنظیم می‌شود. در عمل، توربین‌های پلتون برای راندن ژنراتورهای همگام، که با سرعت ثابت کار می‌کنند، استفاده می‌شوند.

توربین پلتون شامل قسمت‌های زیر است:
چرخ پلتون، نازلی سوزنی به عنوان توزیع کننده، ترمزی تسمه‌ای برای بارگذاری توربین و محفظه‌ای که صفحه‌ی جلویی آن شفاف است. 
پوشش شفاف محفظه این امکان را فراهم می‌سازد که در حین عملیات بتوان، جریان آب، چرخ و نازل را مشاهده نمود. فشار در ورودی به توربین توسط سنسور فشار اندازه‌گیری می‌شود. یک سنسور نیرو و یک سنسور سرعت به ترمز تسمه‌ای متصل شده اند. بنابراین خروجی توان مکانیکی توربین قابل تعیین است. سرعت و گشتاور بر روی صفحه نمایش نشان داده می‌شوند. 

اهداف آموزشی:

  • تعیین خروجی مکانیکی
  • تعیین بازدهی
  • ثبت منحنی‌های مشخصه
  • امکان تغییر سطح مقطع نازل و بررسی اثر آن بر توان خروجی

اجزای اصلی دستگاه:

  • ترمز تسمه‌ای
  • سنسور فشار
  • چرخ دستی برای تنظیم ترمز
  • نازل سوزنی
  • چرخ دستی تنظیم سطح مقطع نازل
  • چرخ پلتون