پمپ های سری و موازی

توضیحات

به طور کلی پمپ به دستگاهی گفته می‌شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی اخذ و به سیال مایعی که از آن عبور می‌کند، انتقال می‌دهد. در نتیجه انرﮊی سیال پس از خروج از این دستگاه (پمپ) افزایش می‌یابد. در پمپ‌ها تغییرات انرﮊی سیال همواره به صورت تغییر فشار سیال مشاهده می‌گردد. هنگامی که وجود يک پمپ به تنهايی نتواند دبی يا ارتفاع مورد نياز ايستگاه را تامين کند، از دو يا تعداد بيشتری پمپ در مدار استفاده می‌شود. اتصال پمپ‌ها به يکديگر و يا نحوه قرار گيری آن‌ها در مدار پمپاژ، بطور کلی در دو حالت موازی يا سری صورت می‌گيرد.

در به هم بستن پمپ‌ها در آرایش موازی دبی کلی ايستگاه از جمع دبی‌های عبوری از هر پمپ بدست می‌آيد و هد ایجاد شده توسط تمامی آنها نيز با يکديگر مساوی است. در حالی که در آرایش سری پمپ‌ها، دبی مشخصی از جریان سیال، از پمپ‌های متعدد که به صورت پشت سرهم قرار گرفته اند، گذشته و فشار آن در هر مرحله افزايش می‌يابد؛ درواقع فشارهای پمپ‌ها با یک دیگر جمع می‌شود و دبی‌های حجمی ثابت می‌مانند.

دستگاه آرایش‌های سری و موازی پمپ‌ها، از دو پمپ سانتریفیوژ مشابه و یک مخزن ذخیره و ادوات اندازه‌گیری تشکیل شده است. مدار لوله‌کشی پمپ‌ها به ترتیبی طراحی شده که می‌توان توسط بستن شيرهای مربوطه هر یک از پمپ‌ها را به صورت جداگانه، سری یا موازی راه اندازی نمود. فشارهای نقاط مختلف سیستم و دبی کلی حاصل شده از طریق 5 گیج فشار و روتامتر تعبیه شده اندازه‌گیری و نمایش داده می‌شوند.

اهداف آموزشی:

 • نحوه عملکرد پمپ‌های سانتریفیوژ
 • بررسی را بطه‌ی اختلاف فشار کل و دبی حاصله برای
  هر یک از دو پمپ به تنهایی در مدار
  هردو پمپ به صورت سری
  هردو پمپ به صورت موازی
 • تعیین منحنی مشخصه‌ی پمپ‌ها در حالات مختلف
 • تعیین راندمان پمپ‌ها در حالات مختلف

اجزای اصلی دستگاه:

 • پمپ‌های سانتریفیوژ
 • گیج‌های فشار
 • روتامتر جریان آب
 • مخزن استوانه‌ای شفاف