اوریفیس

توضیحات

دستگاه جریان درون اوریفیس بررسی کاهش جریان، انقباض خطوط جریان و افت انرژی را در عبور جریان آب از درون اوریفیس فراهم می‌آورد. همچنین امکان بررسی شکل‌های مختلف اوریفیس در این دستگاه درنظر گرفته شده است.

دستگاه دارای مخزن استوانه‌ای شفافی، با محل اتصال اوریفیس‌ها در زیر آن می‌باشد. دبی جریان ورودی به مخزن و سرریز تعبیه شده در آن، سطح آب درون مخزن را تنظیم می‌کند. برای تغییر سطح آب درون مخزن (و بنابراین هد آب قرار گرفته بر روی اوریفیس)، از شیر مربوطه استفاده می‌شود. آب از طریق اوریفیس مخزن را ترک می‌کند. مانومتر واقع بر روی مخزن، هد کلی روی اوریفیس و جت خروجی آب را اندازه‌گیری می‌کند.

اهداف آموزشی:

تحقیق و بررسی انواع شکل‌های اوریفیس، در محدوده‌ای از دبی‌ها شامل:

  • تعیین ضرایب انقباض و سرعت
  • محاسبه ضریب تخلیه
  • تعیین ضریب تخلیه واقعی و مقایسه با مقادیر محاسبه شده
  • تعیین پارامترهای مختلف برای بازه‌ای از دبی‌ها، به منظور تعیین تأثیر عدد رینولدز
  • بررسی مشخصه‌های اوریفیس‌های مختلف

اجزای اصلی دستگاه:

  • مخزن استوانه‌ای شفاف
  • سرریز
  • مانومتر
  • اوریفیس‌ها