دستگاه کنترل pH

اهداف آموزشی:

  • بررسی کنترل pH با کنترلرهای P,PI,PID
  • آموزش مدلسازی سیستمهای متداول

 اجزاء دستگاه :

  • پمپ باز
  • پمپ قابل کنترل برای اسید
  • مخزن خوراک، مقاوم در برابر خوردگی
  • مخزن محصول، مقاوم در برابر خوردگی
  • مخزن راکتور همزن دار، مقاوم در برابر خوردگی
  • pH متر صنعتی
  • PLC Unit برای اتصال دستگاه به كامپیوتر
  • بدنه دستگاه از پروفیل آلومینیومی