اصطکاک در زانویی و خم‌ها

توضیحات

هنگامی‌که آب درون سیستم لوله‌کشی جریان می‌یابد، مقاومت‌هایی که بر سر راه قرار گرفته‌اند سبب ایجاد افت‌های فشار می‌شوند، که در اتصالات، شیرها و ... اتفاق می‌افتد.

دستگاه افت فشار در زانوها و خم‌ها، برای تحقیق و آشکارسازی افت فشار ایجاد شده در المان‌های لوله‌کشی، استفاده می‌شود. این دستگاه برای ارزیابی تأثیر هندسه‌های مختلف اتصالات روی جریان به کار رود. این واحد آزمایشگاهی شامل چندین المان لوله‌کشی با مقاومت‌های مختلف در برابر جریان، و هم‌چنین انقباض و انبساط ناگهانی سطح مقطع، می‌باشد. هم‌چنین یک شیر توپی در این دستگاه قرار گرفته است. در پایین‌دست و بالادست هر المان نقاطی به منظور اندازه‌گیری افت فشار دقیق اتفاق افتاده در آن المان تعبیه شده است. این نقاط را می‌توان به صورت جفت جفت، به مانومتر 6 لوله‌ای متصل نمود تا افت فشار درون المان بدست آید.

اهداف آموزشی:

  • بررسی افت فشار در خم‌ها و زانوهای مختلف
  • بررسی افت فشار در انقباض و انبساط
  • افت فشار در یک شیر توپی و تعیین منحنی مشخصه شیر

اجزای اصلی دستگاه:

  • مانومتر 6 لوله‌ای
  • شیر توپی
  • انواع زانویی‌ها و خم‌های 90 درجه
  • شلنگ‌های ارتباط دهنده بین محل اندازه‌گیری فشار و مانومتر
  • انقباض/انبساط لوله