خمش قاب ها

توضیحات

دستگاه خمش قاب­ها از یک فریم آلومینیمی ساخته شده که اجزای دستگاه روی آن نصب می‌­شوند. اجزای همراه دستگاه یک قاب U شکل و یک قاب S شکل، دو ساعت اندازه‌­گیری، قلاب و آویز 1 نیوتنی برای اعمال نیروی افقی، آویز 2 نیوتنی برای اعمال بار عمودی، وزنه­های 1 و 5 نیوتنی، پایه نگهدارنده کوتاه برای قاب U شکل و پایه نگهدارنده بلند برای نصب قاب S شکل هستند.

به کمک دستگاه خمش قاب‌ها، می‌توان تغییر شکل‌های دو قاب متفاوت در اثر بارگذاری‌های مختلف را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. از ساعت‌های اندازه‌گیری می‌توان برای تعیین دقیق تغییر شکل قاب بهره برد. روابط تئوری موجود در دستور کار این دستگاه، امکان مقایسه‌ی این نتایج با معادلات تئوری را فراهم می‌کند.

اهداف آموزشی:

  • تعیین آزمایشگاهی تغییر شکل یک قاب U شکل تحت بارگذاری افقی
  • تعیین آزمایشگاهی تغییر شکل یک قاب S شکل تحت بارگذاری عمودی
  • مقایسه نتایج آزمایشگاهی با روابط تئوری موجود در دستور کار
  • اعمال بارهای افقی و عمودی به طور همزمان بر قاب S شکل و تعیین جابه‌جایی در دو راستا

اجزای اصلی دستگاه:

  • چارچوب آلومینیومی دستگاه
  • قاب‌های U شکل و S شکل
  • پایه‌های نگهدارنده قاب‌ها وصفحه تکیه‌گاه هر دو قاب
  • آویز‌های مربوط به نیروی عمودی و نیروی افقی
  • ساعت‌های اندازه‌گیری جابه جایی‌های افقی و عمودی
  • پولی و سیم