خمش پلاستیک در تیرها

توضیحات

دستگاه خمش پلاستیک تیرها، تغییرات یک تیر هنگام عبور از ناحیه الاستیک به پلاستیک را شبیه سازی می کند. در این دستگاه به نمونه تحت آزمایش نیرو وارد می‌شود و این نیرو تا زمای‌نکه تیر وارد ناحیه پلاستیک شود اعمال می‌شود.

در دستگاه خمش پلاستیک تیرها، دو سر تیر نمونه در دو تکیه‌گاه دستگاه قرار گرفته و ثابت می‌شود. یکی از تکیه‌گاه‌ها ثابت بوده، و دیگری می‌تواند ثابت باشد، و یا روی محور افقی حرکت کند. سپس بار گذاری روی تیر به‌وسیله‌ی مکانیزم پیچ طراحی شده برای اعمال نیرو، انجام می‌شود. مقدار این نیروی اعمالی با استفاده از لودسلی که بین تیر و پیچ بارگذاری قرار گرفته، اندازه‌گیری و به صورت دیجیتالی نمایش داده می‌شود. یک خط‌کش دیجیتالی نیز به مرکز تیر متصل شده و انحراف آن را در هر لحظه نشان می‌دهد. برای جبران شدن کوتاه‌شدگی تیر به‌واسطه‌ی خم شدن، یکی از تکیه‌گاه‌های تیر در جهت افقی حرکت می‌کند. تست‌ها تا ورود کامل تیر به محدوده پلاستیک، که در آن تیر دچار فروپاشی پلاستیک می‌شود، ادامه پیدا می‌کند.  به وسیله دستگاه خمش پلاستیک تیرها، خط مرز میان ناحیه الاستیک و پلاستیک به خوبی قابل درک می‌شود.  

اهداف آموزشی:

  •   مقدمه‌ای بر فاکتور شکل
  •   اندازه گیری نیروی تخریب یک تیر
  •   رابطه‌ی میان بار اعمالی و انحراف تیر تحت بار، تا رسیدن به شرایط پلاستیک
  •   امکان بررسی خمش پلاستیک یک تیر در حالات دو تکیه‌گاه ثابت، و یا یکی از آن‌ها ثابت و دیگری متحرک

اجزای اصلی دستگاه:

  • تکیه‌گاه‌های گیردار ساده و غلتکی
  • پیچ بارگذاری به همراه لودسل
  • خطکش دیجیتال نشان‌دهنده انحراف تیر
  • جعبه برق به همراه نمایشگر نیرو