پیچش پلاستیک

توضیحات

تست پیچش پلاستیک، یک روش تخریبی است که رفتار پلاستیکی مواد را بررسی می‌کند. در عمل مؤلفه‌هایی که در معرض پیچیدن هستند (مانند پیچ‌ها، شفت‌ها، محورها، سیم‌ها و فنرها)، به کمک این روش تست بررسی می‌شوند.

دستگاه تست پیچش پلاستیک، امکان بررسی تست‌های پیچشی که در آن نمونه تحت پیچش قرار گرفته تا تخریب شوند، فراهم شده است. در این آزمایش، نمونه‌های فلزی تحت پیچش قرار می‌گیرند تا بر اثر شکست برشی تخریب شوند. ممان پیچشی به صورت دستی و به وسیله‌ی یک چرخ دستی و یک دنده مارپیچی اعمال می‌شود. برای این دستگاه نیز پوشش محافظ شفاف در نظر گرفته شده است. گشتاور پیچشی مؤثر به کمک لودسل و بازوی اعمال نیرو به دست خواهد آمد. که این مقدار گشتاور بر روی صفحه نمایشگر جعبه برق، قابل مشاهده است. همچنین امکان اندازه‌گیری زاویه‌ی پیچش در این دستگاه، به‌وسیله‌ی زاویه‌سنج الکترونیکی فراهم شده و به صورت دیجیتالی روی نمایشگر ثبت می‌شود. نمونه‌های آزمایش از جنس‌ها و طول‌های مختلف می‌باشند.

اهداف آموزشی:

  • تعیین سختی پیچشی
  • ترسیم نمودار گشتاور پیچشی بر حسب زاویه پیچش
  • بررسی تأثیر جنس، سطح مقطع و طول نمونه
  • تست‌های پیچش برای مواد مختلف و بارگذاری تا تخریب ماده

اجزای اصلی دستگاه:

  • زاویه‌سنج
  • دنده مارپیچ
  • لودسل اندازه‌گیری گشتاور
  • چرخ دستی برای اعمال گشتاور پیچشی
  • نمونه‌ها از جنس‌ها و طول‌های مختلف
  • برد الکترونیکی به همراه نمایشگر گشتاور و زاویه‌ی پیچش