تست خزش

اهداف آموزشی:

  • انجام آزمایش های خزش
  • تعیین نرخ های خزش

تجهیزات:

  • نمونه های آزمایش از جنس های مختلف
  • گیج موقعیت سنج