قانون هوک

اهداف آموزشی:

  • کار با واحد کوپلینگ هوک
  • محاسبه خطای حلقه در کوپلینگ هوک