پیچش الاستیک

 

توضیحات

در دستگاه پیچش الاستیک، با استفاده از پولی و وزنه‌ها، گشتاور بر نمونه‌های تست با مقطع دایروی اعمال می‌شود. دو سر میله درون سه‌نظام‌ها قرار گرفته که یکی ثابت و دیگری می‌تواند آزادانه دوران کند. نمونه‌های آزمایش میله‌هایی به قطر 6 میلیمتر و طول مؤثر 80 سانتیمتر هستند که از دو طرف به وسیله سه‌نظام به دستگاه بسته می‌شوند. برای سهولت بستن نمونه، پایه‌های نگهدارنده روی ریل قابلیت جابه‌جایی دارند. 
در دستگاه پیچش الاستیک برای اندازه‌گیری مقدار پیچش در نقاط مختلف، از عقربه‌های نصب شده روی میله و نقاله‌های تثبیت شده روی فریم دستگاه بهره برده می‌شود. برای اعمال گشتاور، وزنه‌های مختلفی در نظر گرفته شده که به پولی آویخته می‌شوند. نمونه‌ها شامل میله‌های استیل و برنجی توپر و برنجی توخالی هستند. 

 

اهداف آموزشی:

  •   مفاهیم مربوط به پیچش الاستیک
  •   بررسی رابطه‌ی کوپل و زاویه پیچش
  • بررسی رابطه طول و زاویه پیچش 
  •  محاسبه مدول برشی برای میله‌های مختلف

اجزای اصلی دستگاه:

  •  نمونه‌های آزمایش
  •  نقاله و عقربه‌‌های اندازه‌گیری
  •  پولی اعمال گشتاور و وزنه‌ها
  •  پایه‌های ثابت و متحرک برای سه نظام‌ها
  •  فریم آلومینیومی، دارای ریل به منظور حرکت و تثبیت پایه‌ها