پیچش الاستیک

اهداف آموزشی:

 • بررسی پیچش در میله
 • بررسی مدول برشی الاستیسیته و ممان دو قطبی سطح
 • بررسی تاثیر طول میله مورد آزمایش بر زاویه پیچش
 • بررسی تاثیر گشتاور بر زاویه پیچش
 • بررسی تاثیر استحکام میله بر پیچش
 • محاسبه زاویه پیچش
 • محاسبه زاویه پیچش اندازه گیری شده در آزمایش با زاویه پیچش محاسبه شده

 

تجهیزات:

 • انواع میله و لوله با جنس های مختلف
 • زاویه سنج
 • دیسک برای اعمال گشتاور
 • وزنه جهت اعمال نیرو یا گشتاور