آزمایش تیرها

اهداف آموزشی:

  • بررسی معادلات منحنی الاستیک تیر
  • ترسیم منحنی الاستیک تیر در شرایط مختلف تکیه گاهی و تحت بارهای متغیر
  • محاسبه شعاع انحنای تیر تحت خمش
  • تعیین استحکام خمشی و مدول الاستیسیته برای مواد و مقاطع مختلف
  • بررسی و مشاهده قانون ماکسول-بتی
  • تحقیق روابط تعادل استاتیکی با بررسی عکس العمل های تکیه گاهی

تجهیزات:

  • میله
  • وزنه های مختلف و قابل تغییر
  • پایه نگه دارنده ثابت
  • پایه نگهدارنده به همراه گیج نیرو