انتقال حرارت آزاد و اجباری

اهداف آموزشی:

  • رسم پروفایل درجه حرارت
  • مقایسه انتقال حرارت با روش های مختلف

اجزاء دستگاه:

  • دارای کانال با ابعاد مشخص mm  120*120
  • دارای نمونه های flat, tube bundle, heat sink
  • دارای فن با قدرت و دبی مناسب با قابلیت تغییر دور
  • دارای ترمومتر الکترونیکی با دقت 1 درجه
  • مانومتر برای تعیین اختلاف فشار
  • هر نمونه دارای المنت با قدرت و توان مشخص